· 

Concurrerende werkzaamheden tijdens ziekte

In het arbeidsrecht zijn er veel regels voor zowel werknemer als werkgever. In dit artikel zal ik ingaan op het concurrentiebeding die een werkgever in de arbeidsovereenkomst op kan nemen. Het concurrentiebeding is makkelijk gezegd een verbod voor de werknemer om na afloop van zijn of haar contract hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever. Vaak beperkt dit beding zich tot een bepaalde periode of een bepaalde regio. Of een werknemer zelf ontslag neemt of ontslagen wordt maakt voor dit beding niet uit. De volledige wettekst horende bij dit beding is terug te vinden in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek. De vereisten zijn in beginsel echter wel dat de werknemer meerderjarig dient te zijn en dat het om een contract dient te gaan voor onbepaalde tijd, dus een vast contract.

 

De situatie

Op 31 juli 2018 datum heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan omtrent een concurrentiebeding. In deze zaak verschillen partijen onder andere van mening over de datum van indiensttreding, de omvang van de arbeidsovereenkomst en de datum van ziekmelding. In de desbetreffende arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding als volgt opgenomen:'' De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.Concurrentiebeding:Het is werknemer verboden om binnen een tijdvak van 2 jaar na beëindiging vande arbeidsovereenkomst binnen een straal van 2,5 kilometer werkzaam te zijn bijeen bedrijf in verkoop van kinderschoenen gelijksoortig aan dat van de werkgever, tenzij de werkgever daartoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend aan werknemer, aan welke toestemming werkgever voorwaarden kan verbinden.”

 

Nou lijkt het wellicht wat overdreven voor een schoenenwinkel maar een werkgever is nou eenmaal bevoegd om een dergelijk beding op te nemen. In onderhavig geval heeft de werkneemster zich op 11 november 2015 ziekgemeld. Op 23 december 2015 wordt er door de bedrijfsarts geconstateerd dat werkhervatting momenteel niet mogelijk is. Op verschillende data begin 2016 heeft de bedrijfsarts geconstateerd dat het nog steeds niet goed gaat met de werkneemster, het komt er eigenlijk op neer dat het steeds slechter met haar gaat. Ondertussen is er ook nog onenigheid over loon wat de werkneemster al geruime tijd niet heeft ontvangen. Zo stelt de werkneemster bijvoorbeeld dat zij niet volgens de juiste functieschaal is uitbetaald, waardoor zij dus te weinig loon heeft ontvangen.De eigenaar van Storm Kids, een soortgelijke winkel, verklaart dat de hierboven genoemde werkneemster contact met hem heeft opgenomen. Volgens de eigenaar van Storm Kids zou de werkneemster hebben gezegd dat het niet goed ging met de winkel waar zij nu werkte en dat zij wellicht een andere winkel zou willen openen in Leidschenhage. Werkneemster zou onder andere gesprekken hebben gevoerd met de eigenaar van Storm Kids over de levering van schoenen.

 

Conclusie

Dat er in strijd gehandeld zou zijn met het concurrentiebeding wat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst is in een eerder stadium al door de kantonrechter afgewezen. In hoger beroep zijn hier geen grieven tegen gericht. Hierdoor staat vast dat de werkneemster niet in strijd met haar arbeidsovereenkomst heeft gehandeld, ook al lijkt dat naar mijn mening wel het geval te zijn.Er is ook vast komen te staan dat werkneemster tijdens haar ziekte gesprekken heeft gevoerd over haar eigen onderneming. Dit is echter niet voldoende reden om aan te nemen dat er geen sprake zou zijn geweest van arbeidsongeschiktheid. Uiteindelijk dient de werkgever toch het achterstallige loon te betalen aan de werkneemster. Er is nu volgens de rechter namelijk geen sprake van schending van de arbeidsovereenkomst. Zo zie je maar weer dat elke situatie anders is en het recht meer grijs is dan zwart wit.

 

Geschreven door: Sefanja Wilkes