· 

Dwaling, een reddende engel?

Dwaling biedt ruimte om een overeenkomst onderuit te halen als deze achteraf bezien onverstandig of nadelig blijkt te zijn. 

In dit artikel vertel ik je wat dwaling is en of een beroep hierop eenvoudig slaagt. 

 

Wat is dwaling? 

Het leerstuk van dwaling is in de wet geregeld (artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek). De wet zegt daarover: 

 

''Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten is vernietigbaar.''

 

Wel moet aan een aantal bijkomende gronden worden voldaan, wil een beroep op dwaling kunnen slagen. Een van die gronden is dat de dwaling is te wijten aan een onjuiste mededeling van de tegenpartij. 

 

In dit artikel ligt de focus op de eerste dwalingsgrond: Volgens lid 1 onder a van art. 6:228 BW is een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling vernietigbaar ‘indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten’.

 

Om een simpel voorbeeld te geven: een verhuurder zegt tegen een potentiële huurder dat het gehuurde een oppervlakte heeft van 20 m2 inclusief toilet. De huurder ondertekent de huurovereenkomst. Achteraf blijkt dat het gehuurde een kleinere oppervlakte heeft, namelijk 15 m2 exclusief toilet. De huurder heeft in dit voorbeeld duidelijk gedwaald door een onjuiste mededeling van de verhuurder. 

De huurder kan in dit geval een beroep doen op dwaling met het oog op vernietiging van de huurovereenkomst. Of dit beroept slaagt is de volgende vraag. 

 

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Inlichtingen hoeven niet altijd volledig te zijn. Er wordt verwacht dat je bij het sluiten van een overeenkomst rekening houdt met mogelijke onjuistheden. Vóórdat je een overeenkomst sluit dien je onderzoek te verrichten. In het voorbeeld hierboven had de ''dwalende huurder'' de ruimte kunnen bezichtigen om te constateren dat de ruimte veel kleiner was en een toilet niet tot het gehuurde behoorde. Aan de andere kant geldt een mededelingsplicht. Of partijen over en weer hebben voldaan aan deze verplichtingen kan worden beoordeeld aan de hand van drie gezichtspunten: 

 

- De aard van de rechtsverhouding;

- De aard van de betrokken informatie; 

- De aard van de betrokken belangen.  

 

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan kan een beroep op dwaling alsnog falen, door uitzonderingen genoemd in lid 2 van art. 6:228 BW.

 

Ja, een succesvol beroep op dwaling gaat niet zo eenvoudig. Er zitten een paar haken en ogen aan! Dus dwaling een reddende engel? Misschien als je geluk hebt of beter gezegd: als je het geluk hebt dat wel aan alle voorwaarden uit lid 1 en niet aan de uitzonderingen uit lid 2 wordt voldaan. 

 

Wil je een overeenkomst vernietigen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via (020) 244 17 86 of info@claralegal.nl. 

 

Geschreven door Cheverny Fraser