Algemene voorwaarden Particulier & Zakelijk


 Algemene voorwaarden 

ClaraLegal is een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam. In deze algemene voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van jou en die van ons, indien wij een overeenkomst zijn aangegaan. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of in strijd met een wettelijke bepaling is, dan blijven de andere bepalingen wel van toepassing. We hebben geprobeerd om deze algemene voorwaarden zo helder mogelijk te formuleren. Mocht het zo zijn dat je iets onduidelijk vindt, laat het dan even weten via info@claralegal.nl.

 

Juridische informatie en contactgegevens

KvK nummer (Kamer van Koophandel): 72198222

Btw-identificatienummer: NL224544172B01

Bankrekeningnummer: NL33KNAB0257553711 t.n.v. ClaraLegal

Telefoon: + 31 (020) 244 17 86 

E-mail: info@claralegal.nl

Website: www.claralegal.nl

Vestigingsadres: Paasheuvelweg 39 (1105 BG) Amsterdam (alléeén op afspraak)

 

Begrippen

1.     In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met ClaraLegal.

b.     Partijen: de opdrachtgever en ClaraLegal.

c.     Opdracht: de diensten of producten die ClaraLegal aan opdrachtgever levert op grond van een door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen overeenkomst.

d.     Webwinkel: Onze webshop, te bereiken via www.claralegal.nl/webshop/

 

Offertes en aanvaarding van de opdracht

2.     ClaraLegal kan een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of producten geleverd zullen worden en welk bedrag hiervoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend. Voor koop van diensten en/of producten wordt verwezen naar artikel 36. 

 

3.     Het aanbod in een offerte kan binnen 14 dagen na verzending door opdrachtgever worden aanvaard. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn vervalt het aanbod. Opdrachtgever is nimmer verplicht het aanbod te aanvaarden. 

 

4.     Als opdrachtgever akkoord wil gaan met het aanbod in de offerte, dan dient opdrachtgever schriftelijk akkoord te gaan. 

 

5.     Na aanvaarding van het aanbod uit de offerte mag de opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

ClaraLegal is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

 

6.     Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. ClaraLegal zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan deze wijzigingen al dan niet aanvaarden. 

 

7.     In de offerte kan een leveringsdatum worden vermeld. Deze datum is niet bindend. Indien de opdracht langer duurt dan verwacht, dan stelt ClaraLegal de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte. 

 

8.     ClaraLegal heeft het recht om een opdracht voorafgaand aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever, alsmede na aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever te weigeren, indien er informatie beschikbaar komt die uitvoering van de opdracht onmogelijk zullen maken.

 

Uitvoering van de opdracht

9.     ClaraLegal zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met rechtspersonen, natuurlijke personen in uitoefening van beroep of bedrijf en derden anders dan consumenten. 

 

10.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft ClaraLegal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

11.  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ClaraLegal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan ClaraLegal worden verstrekt. 

 

12. Opdrachtgever verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is. 

 

13. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

 

14. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

15. Opdrachtgever verleent een last/volmacht aan ClaraLegal om een klacht/bezwaar/verweer in te dienen (buitengerechtelijk/gerechtelijk traject). Voor de formaliteit en ter bewijs zal opdrachtgever de last/volmacht ook aan ClaraLegal bij separaat formulier verlenen. 

 

16. Indien een claim (bestaand in geld) door ClaraLegal bij de tegenpartij incasseert, zal opdrachtgever in alle gevallen 20% van het totaal geinde compensatiebedrag aan ClaraLegal verschuldigd zijn. Dit geldt ook ten aanzien van een transitievergoeding. ClaraLegal komt 20% van het meerdere (transitievergoeding) toe. 

 

17.  Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, komen ClaraLegal toe. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst. 

 

18.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen twee weken na de betaaldatum, dan wel na het ontstaan daarvan, schriftelijk te worden voorgelegd via info@claralegal.nl. ClaraLegal spant zich in om binnen om zo spoedig mogelijk op de klacht te reageren. Let wel, ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

 

Geheimhouding

19.  ClaraLegal gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door opdrachtgever aan haar worden verstrekt (zie privacyverklaring). Hetzelfde geldt voor opdrachtgever. 

 

Betalingsvoorwaarden

20.  Alle door ClaraLegal genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

21.  ClaraLegal stuurt haar opdrachtgevers een elektronische factuur, tenzij anders is overeengekomen. 

 

22.  De betalingstermijn bedraagt in beginsel 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. 

 

23.  Bij gebreke van betaling ontvangt de opdrachtgever een aanmaning. Blijft ook na deze aanmaning de betaling uit, dan ontvangt de opdrachtgever een ingebrekestelling. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke rente te betalen over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever in verzuim is de ingebrekestelling te betalen, dan zijn tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, mocht dit noodzakelijk zijn om de vordering te innen.

 

Aansprakelijkheid

24.  Als ClaraLegal haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan vergoedt zij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is beperkt tot het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag. 

 

25.  In de volgende gevallen wordt schade niet uitgekeerd:

- In geval ClaraLegal geen schuld heeft;

- In geval van overmacht;

- In geval er een fout is gemaakt door een externe partij;

- Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website;

- Als er sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

26.  Iedere aanspraak die opdrachtgever op de vergoeding van schade heeft, vervalt na 6 maanden nadat de schade bij de opdrachtgever bekend is geworden of nadat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van de schade.

 

Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

27.  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ClaraLegal nadat zij opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag is voldaan. 

 

28.  Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden/annuleren buiten de bedenktermijn genoemd in artikel 33, echter is ClaraLegal gerechtigd om de reeds door haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen. Na ontbinding is ClaraLegal niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-) adviezen te verstrekken aan wie dan ook.

 

29.  Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft ClaraLegal het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn aangeleverd. Uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

30.  Bij opschorting in de zin van dit artikel is ClaraLegal niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

 

31.  Indien uit door de opdrachtgever na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is ClaraLegal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan weel meerkosten in rekening te brengen.

 

32.  ClaraLegal kan elke levering van diensten met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling of in faillissement komt te verkeren.

 

Herroepingsrecht

33. Opdrachtgever kan de overeenkomst met ClaraLegal gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 

 

34. De in artikel 33 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst. 

 

35. Als opdrachtgever gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan ClaraLegal.

 

Koop via webshop / betaling / herroepingsrecht / overige bepalingen

36. Indien de opdrachtgever een product of dienst koopt via de webshop, dan is opdrachtgever het bedrag direct aan ClaraLegal verschuldigd. ClaraLegal start uitvoering van de opdracht pas nadat betaling heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Opdrachtgever ontvangt voorafgaand geen offerte. Bepalingen in deze overeenkomst over offertes en facturen zijn derhalve niet van toepassing bij bestellingen van diensten en (digitale) producten via de webshop. Artikelen 33 t/m 35 zijn bij koop van diensten via de webshop van overeenkomstige toepassing. Bij koop van (digitale) producten waar opdrachtgever direct toegang toe heeft, komt het herroepingsrecht onmiddellijk te vervallen. 

 

Het is opdrachtgever niet toegestaan het (digitale) product te verveelvoudigen, openbaar te maken of met derden te delen zonder voorafgaande toestemming.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

37.  ClaraLegal heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

38.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. ClaraLegal zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en per welke datum de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden. Opdrachtgever heeft tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 

Overige bepalingen

39.  Op alle rechtsverhoudingen tussen ClaraLegal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

40.  Mochten er conflicten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

41.  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

42. ClaraLegal neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt. 

 

43. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClaraLegal niet toegestaan door haar geproduceerde werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk. 

 

44.  Onze privacyverklaring en disclaimer zijn te vinden op onze website www.claralegal.nl.

 

Versie 2019

Laatstelijk gewijzigd op 18-01-2019