Privacyverklaring


Algemeen

ClaraLegal respecteert jouw persoonsgegevens en zorgt er daarom voor dat deze op vertrouwelijke wijze worden gebruikt. In deze privacyverklaring informeren wij jou hoe ClaraLegal jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op diensten van ClaraLegal. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ClaraLegal verwerkt. De AVG is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent kun je de volgende website raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Overzicht verwerking persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ClaraLegal verwerkt:

Jouw voor- en achternaam;

Jouw adres en postcode;

Jouw telefoonnummer;

Jouw geboortedatum;

Jouw e-mailadres;

Eventueel jouw bedrijfsnaam;

Gegevens over jouw activiteiten op de website;

Overige persoonsgegevens die jij op eigen initiatief verstrekt.

Grondslag en doeleinden verwerking

 

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn zes grondslagen vastgesteld, te weten:

Het algemeen belang;

Het gerechtvaardigd belang;

Vitale belangen;

Op basis van een overeenkomst;

Op basis van een wettelijke plicht;

Op basis van jouw toestemming.

ClaraLegal verzamelt en verwerkt jouw benodigde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Het verlenen van juridische diensten

Onze boekhouding

Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Werving en selectie

Marketing- en communicatie activiteiten

Bovenstaande doeleinden vinden hun grondslag in:

Een overeenkomst

Wettelijke verplichting

Op grond van jouw toestemming

Persoonsgegevens delen met externe partijen

ClaraLegal verkoopt jouw gegevens niet aan derden, deze zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

www.jimdo.nl

Deze website wordt gehost en is gemaakt op www.jimdo.nl. Met dit bedrijf heeft ClaraLegal een verwerkingsovereenkomst gesloten met het doel ervoor te zorgen dat jouw gegevens op hoog niveau worden beschermd. 

 

www.purechat.com

Op onze website kun je gebruik maken van een chatfunctie. Deze tool wordt mede mogelijk gemaakt door het Amerikaanse bedrijf www.purechat.com. Dit bedrijf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar gebruikers. Echter kan privacywetgeving uit de Verenigde Staten verschillen van de Nederlandse privacywetgeving. Indien je gebruik maakt van deze chatfunctie, houd er dan rekening mee dat jouw persoonlijke gegevens dan worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Door jouw persoonlijke gegevens te verstrekken, stem je in met die overdracht. Indien je hiermee niet akkoord gaat, raden wij jou aan om geen gebruik te maken van deze chatfunctie. Het is ook mogelijk om ons via andere wegen te bereiken, bijvoorbeeld per e-mail. Bovendien raden wij je aan om de privacyverklaring op www.purechat.com door te lezen, indien je wel gebruik wenst te maken van de chatfunctie. 

 

www.setmore.com

Op onze website kun je een afspraak inplannen via de website van het Amerikaanse bedrijf www.setmore.com. Ook dit bedrijf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar gebruikers. Echter kan privacywetgeving uit de Verenigde Staten verschillen van de Nederlandse privacywetgeving. Indien je besluit om via deze website een afspraak met ons in te plannen, houd er dan rekening mee dat jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Door jouw persoonlijke gegevens te verstrekken, stem je in met die overdracht. Indien je hiermee niet akkoord gaat, raden wij jou aan om geen afspraak in te plannen via deze website. Het is ook mogelijk om een afspraak met ons in te plannen via info@claralegal.nl in te plannen. Bovendien raden wij je aan om de privacyverklaring op www.setmore.com door te lezen. 

 

Zowel van www.purechat.com en www.setmore.com kun je e-mails/notificaties ontvangen. Je kunt hierbij denken aan een uitdraai van het chatgesprek of een bevestiging/herinnering van de afspraak. ClaraLegal blijft in principe verantwoordelijk voor bovenstaande verwerkingen. 

 

Bescherming persoonsgegevens

ClaraLegal vindt bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom zullen wij passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken wij o.a. met beveiligde systemen. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

ClaraLegal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Zodra de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dan worden deze gegevens door ons vernietigd. 

 

Jouw recht op privacy

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij verwerken, in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@claralegal.nl. ClaraLegal zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand (in beginsel) op jouw verzoek reageren. Wij behandelen geen verzoek tot inzage/correctie/verwijdering, indien er geen kopie van het identiteitsbewijs wordt overlegd. 

 

Intrekken, bezwaar maken, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Klacht indienen

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving (AVG). Wij zouden het zeer waarderen als je jouw klacht eerst bij ons indient, maar dit ben je niet verplicht. Een klacht bij ons indienen kan via www.info@claralegal.nl. Graag verzoeken wij je om jouw klacht gemotiveerd toe te lichten, zodat de afhandeling sneller kan plaatsvinden. Wij reageren (in beginsel) binnen een maand na verzending van de klacht. 

 

Gebruik van Social Media

Op deze website zijn knoppen (buttons) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op social (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter/LinkedIn/Facebook/Instagram. ClaraLegal houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt jouw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door jouw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Je kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat jouw gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

 

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.  

Disclaimer


ClaraLegal doet haar uiterste best om de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op hoog niveau te houden. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te voorkomen. ClaraLegal is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.